About

บริษัท ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ จำกัด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที 7 มกราคม 2542 จนถึงปัจจุบัน ให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

สโลแกนของเรา คือ
มีศักยภาพ ซื่อสัตย์ ชัดเจน ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส ตรวจสอบได้