ให้บริการ

เราทำธุรกิจให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน ตลอดจนการฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เป็นต้น อาทิ

  1. งานด้านกฏหมาย เราให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น บริการ คดีแพ่ง, คดีอาญา เป็นต้น ด้วยทีมงานนักกฏหมายมืออาชีพที่มากประสบการณ์
  2. งานด้านบังคับคดี ให้บริการงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. งานเร่งรัดหนี้สิน เราให้บริการเจ้าหน้าที่โทรติดตามทวงหนี้ เร่งหนี้สินให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืนอย่างมีประสิทธิภาพ