หน้าแรก

บริษัท ศักยภาพกฏหมายและธุรกิจ จำกัด(Sakkayaparb Law and Business Co., Ltd.) ผู้ทำธุรกิจให้บริการทางกฎหมายให้แก่ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป เช่นงาน ทวงถาม เร่งรัดจัดเก็บหนี้ งานทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อคืน การฟ้องร้อง ดำเนินคดีและงานสืบทรัพย์ บังคับคดี เพื่อให้บรรดาลูกหนี้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ชำระหนี้

ผลงาน เกียรติประวัติ Our Portfilo ของเราด้านกฏหมาย ติดตามทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ เรามีประสบการณ์หลายสิบปี จึงทำให้เรามีบุคลากรที่มากประสบการณ์ ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่เพียบพร้อมเป็นอย่างมาก