ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอื่น ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด จึงมีการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ วันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 ในหลักสูตรเทคนิคในการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น