ติดต่อ/ร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท การสมัครงาน หรือร้องเรียนคดี หรือพฤติกรรมอันไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมของพนักงาน มาที่อยู่ของบริษัทด้านล่างนี้

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด( สำนักงานใหญ่ ) Sakkayaparb Law and Business Co., Ltd.

267/4-5 ซอยลาดพร้าว 101

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-016-7900, 02-0592940-43 ต่อ 131, 128, 082-860-6233

แฟกซ์: 02-059-2920

อีเมล์: pdpa@sakkayaparb.com

เว็บไซต์: https://www.sakkayaparb.com

facebook: https://www.facebook.com/sakkayaparblaw